DEPARTAMENT D’INTERIOR

Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual s’aprova el Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya.

La Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, sens perjudici i amb independència del dret i el deure de col·laboració a què es refereix el seu article 6, possibilita la participació ciutadana de forma regular en tasques de protecció civil per mitjà de les associacions del voluntariat de protecció civil, definides per l’article 55 com les constituïdes d’acord amb la legislació general d’associacions que tenen com a finalitat social la col·laboració desinteressada en tasques de protecció civil dins una localitat o comarca determinades.

L’apartat 2 de l’article 55 esmentat estableix que els plans de protecció civil només poden reconèixer una associació de voluntaris i voluntàries de protecció civil per municipi. A aquests efectes, correspon a l’ajuntament determinar l’associació que ha de quedar vinculada funcionalment a l’autoritat municipal de protecció civil.

Les associacions a què es refereix aquest darrer apartat s’han d’inscriure, a més a més, en un registre especial que ha de gestionar el Departament d’Interior, d’acord amb el que s’estableixi reglamentàriament.

Així mateix, i en compliment del que disposa l’article 56.1.b) de la Llei, s’han de determinar per reglament les insígnies que els membres de les associacions de protecció civil han de portar durant els exercicis, els simulacres i les emergències.

Tenint en compte el que s’exposat, és objectiu del present Decret regular el règim de les associacions del voluntariat de protecció civil, en els seus aspectes orgànic i funcional, tot això amb la finalitat d’obtenir una col·laboració eficaç i ordenada dels ciutadans i ciutadanes que signifiqui una ajuda i una contribució reals a les tasques de protecció civil. Per tot això, vist l’informe de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya i d’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller d’Interior i d’acord amb el Govern.