Trobada Nacional a Ripoll del Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya

Reglament de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya

CAPÍTOL 1

Disposicions generals

Article 1

Objecte

1.1 Es consideren associacions del voluntariat de protecció civil, d’ara en endavant AVPC, les constituïdes d’acord amb la legislació general d’associacions que tenen com a finalitat social la col·laboració desinteressada en tasques de protecció civil dins una localitat o una comarca determinades.

1.2 Les AVPC són organitzacions de caràcter humanitari i altruista, sense ànim de lucre.

Article 2

Àmbit

L’àmbit territorial d’acció previst per a l’activitat de les associacions del voluntariat de protecció civil regulades en aquest Reglament és el territori de Catalunya.

Article 3

Marc normatiu

Les AVPC es regeixen per la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, per la legislació general d’associacions, per aquest Reglament, per la normativa autonòmica i de desenvolupament local i pels seus propis estatuts.

Article 4

Finalitat

Les AVPC tenen com a finalitat canalitzar la col·laboració regular del voluntariat de protecció civil com a recurs del municipi en el desenvolupament de les funcions corresponents a la protecció civil.

CAPÍTOL 2

Marc d’actuació, organització i funcions de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya

SECCIÓ 1

Marc d’actuació

Article 5

Marc de la protecció civil

5.1 Les AVPC han de desenvolupar les seves funcions en el marc de la protecció civil local i en especial en el marc dels plans de protecció civil d’aquest àmbit.

5.2 Els plans de protecció civil només poden reconèixer una AVPC per municipi. Correspon als ajuntaments determinar l’AVPC que ha de quedar vinculada funcionalment a l’autoritat municipal corresponent i als plans de protecció civil.

Article 6

Àmbit municipal

6.1 L’àmbit operatiu de les AVPC és el terme municipal corresponent. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 3317 – 31.1.2001 1309

6.2 Les AVPC poden col·laborar amb altres municipis, a petició d’una altra autoritat de protecció civil. La mobilització correspon a l’alcalde del municipi mateix o persona en qui delegui.

En cas d’emergència, la coordinació de les actuacions a desenvolupar pel voluntariat de protecció civil s’ha de dur a terme per les persones o centres previstos en els plans de protecció civil o, si no n’hi ha, per aquells a qui correspongui segons la disposició legal aplicable. En aquest cas, es mantindrà informat el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).

Article 7

Àmbit supramunicipal

Per tal d’assolir una major eficàcia en les actuacions, una mateixa AVPC pot ser reconeguda per diversos municipis i vinculada funcionalment a tots ells, sempre que hi hagi acord amb els ajuntaments interessats.

SECCIÓ 2

Organització de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya

Article 8

Organització interna

Les AVPC, d’acord amb la normativa general d’associacions i de conformitat amb el que estableixen els seus estatuts, s’han de dotar per al seu funcionament de la seva pròpia organització interna.

Article 9

Vinculació al municipi

Per tal de garantir la vinculació funcional del voluntariat de protecció civil a les tasques de protecció civil dins d’un municipi, les AVPC han d’acordar amb l’ajuntament corresponent el sistema que coordini la col·laboració del voluntariat amb la unitat municipal de la qual depengui el servei de protecció civil.

Article 10

Objectius

L’organització de les AVPC ha de garantir:

 1. a) L’organització funcional en les tasques i activitats de protecció civil on participi el voluntariat, segons el que disposa la secció 5 del capítol 4 d’aquest Reglament, i l’actuació d’acord amb les previsions locals establertes.
 2. b) L’assistència del voluntariat a les actuacions de protecció civil concertades, així com la mobilització del voluntariat en cas de ser necessari per risc o sinistre sobrevingut.
 3. c) L’aprofitament per part del voluntariat deles activitats formatives.
 4. d) La correcta conservació i mantenimentdels locals, mitjans materials i/o tècnics i recursosen general.

SECCIÓ 3

Funcions de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya

Article 11

Funcions de col·laboració

11.1 Les AVPC tenen com a funció la col·laboració amb l’administració municipal en tasques de protecció civil. En l’àmbit d’aquesta funció, han de centrar la col·laboració principalment en la participació en les següents tasques:

 1. a) La coordinació de l’aportació desinteressada del voluntariat en tasques de protecció civil dins el municipi.
 2. b) L’impuls de la participació ciutadana en temes de prevenció o actuacions de protecció civil.
 3. c) La sensibilització de la població respecte dels riscos que els puguin afectar.
 4. d) Les activitats formatives i divulgatives.
 5. e) El suport en l’elaboració, la implantació o el manteniment de plans de protecció civil que dugui a terme l’Administració.

11.2 Les funcions descrites en el paràgraf anterior s’exerciran sens perjudici del que estableixin, si s’escau, els plans d’emergència corresponents, s’han de dur a terme seguint les línies d’actuació de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, ateses les competències que, d’acord amb la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, i la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, té atribuïdes el Departament d’Interior.

11.3 Les AVPC vetllaran per al correcte ús dels mitjans i recursos disponibles.

CAPÍTOL 3

Registre especial de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya

Article 12

Creació del registre especial

12.1 Les AVPC vinculades funcionalment a l’autoritat municipal de protecció civil i reconegudes en els plans corresponents s’han d’inscriure en el registre especial de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, que es crea adscrit a la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil del Departament d’Interior.

12.2 El registre és de caràcter públic.

Article 13

Inscripció

13.1 La sol·licitud d’inscripció de l’AVPC, així com els seus estatuts i modificacions, han de ser tramesos per l’ajuntament corresponent, amb el seu informe previ i preceptiu, a la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil del Departament d’Interior, a través de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.

13.2 La Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, en el termini de trenta dies a comptar de la presentació de la documentació esmentada, ha de dictar la resolució d’inscripció o de denegació de la inscripció en el registre.

13.3 La inscripció en el registre s’ha d’efectuar mitjançant el sistema de fulls normalitzats i numerats correlativament, en els quals ha de constar:

 1. a) El número d’inscripció assignat a l’associació.
 2. b) La data d’inscripció.
 3. c) La denominació i el domicili.
 4. d) La data de constitució.
 5. e) La modificació dels estatuts, si s’escau.
 6. f) La dissolució, si s’escau.

13.4 En l’assentament de modificació ha de

constar:

 1. a) L’extracte de la modificació.
 2. b) La data d’aquesta.
 3. c) La data de l’assentament en el registre.

13.5 En l’assentament de baixa ha de constar:

 1. a) L’acord de baixa.
 2. b) El motiu determinant de la baixa.
 3. c) La data de l’assentament.

CAPÍTOL 4

De les associacions reconegudes en els plans de protecció civil i inscrites en el Registre especial de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya

SECCIÓ 1

Membres

Article 14

Membres

Les AVPC, per tal de ser reconegudes en els plans de protecció civil i inscrites en el registre especial que es crea en el present Reglament, han d’estar integrades per persones físiques,majors d’edat, residents a Catalunya, que tinguin interès en col·laborar directament i de forma regular en les activitats pròpies de protecció civil i tinguin la condició de voluntari/ària de protecció civil acreditada per l’ajuntament respectiu. Aquesta condició s’adquirirà exclusivament per nomenament expedit per l’ajuntament corresponent.

Article 15

Requisits

15.1 Els membres de les AVPC han d’acreditar el compliment dels requisits següents:

 1. a) Tenir la majoria d’edat.
 2. b) Ser residents a Catalunya.
 3. c) Superar el programa de formació bàsica al qual fa referència l’article 29.1.
 4. d) Els altres requisits addicionals que pugui determinar l’ajuntament respectiu.

15.2 Els membres d’aquestes associacions també s’hauran de comprometre a conèixer i acceptar la normativa i la planificació aplicables en matèria de protecció civil. En aquest compromís es farà constar que l’interessat executarà les tasques que li siguin encomanades per les autoritats competents, així com pels seus agents i els responsables dels serveis amb què col·laborin.

Article 16

Vinculació

La vinculació del voluntariat de protecció civil amb l’ajuntament respectiu no té la consideració de relació laboral o administrativa, sinó tan sols de col·laboració voluntària i no remunerada per a la prestació de serveis de forma gratuïta i altruista, com a mitjà de realització d’accions humanitàries i de solidaritat social.

SECCIÓ 2

De les situacions del voluntariat de protecció civil

Article 17

Situacions

El voluntariat integrant de les associacions de protecció civil reconegudes en els plans de protecció civil podrà trobar-se en situació d’actiu o en situació de reserva.

Article 18

Situació d’actiu

18.1 La situació d’actiu és aquella en què el personal voluntari de protecció civil du a terme una col·laboració regular amb la protecció civil del municipi. Per tal de dur-la a terme, el personal voluntari de protecció civil haurà de per1310 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 3317 – 31.1.2001 ànyer a l’associació del voluntariat de protecció civil del municipi.

18.2 El personal voluntari de protecció civil en situació d’actiu haurà de participar, en la mesura que sigui possible, en les activitats de col·laboració en què participi l’associació del voluntariat de protecció civil. Aquesta participació no pot ser inferior, en cap cas, a 60 hores durant l’any natural.

Article 19

Situació de reserva

19.1 La situació de reserva és aquella en què el personal voluntari de protecció civil no duu a terme una col·laboració regular amb la protecció civil del municipi. Passarà a aquesta situació el personal voluntari de protecció civil que ho sol·liciti.

19.2 Igualment, l’esmentat personal ha de passar a la situació de reserva, de forma automàtica, en els següents casos:

 1. a) Quan no pertanyi a l’AVPC del municipi.
 2. b) Quan, tot i pertànyer, no es comprometi a dur a terme la participació mínima establerta.
 3. c) Quan existeixin raons organitzatives o tècniques que facin necessari limitar el nombre de persones en situació d’actiu.
 4. d) Quan existeixin motius que afectin la condició sicofísica o d’índole personal que condicionin temporalment la seva participació regular com a personal voluntari de protecció civil, com poden ser:

1) L’embaràs, segons prescripció facultativa.

2) L’atenció als nadons i fills petits, a petició dels interessats.

3) La malaltia perllongada justificada.

4) La realització d’estudis fora del municipi.

5) Fer una feina que impliqui llargs i freqüents desplaçaments.

19.3 El voluntariat de protecció civil en situació de reserva no tindrà l’obligació de participar en les activitats de col·laboració regular previstes per al voluntariat de protecció civil.

19.4 Quan el personal voluntari passi de la situació d’actiu a la situació de reserva i tingui assignats documentació, vestuari, distintius o altres elements, haurà de lliurar-los de forma immediata.

19.5 El personal voluntari en situació de reserva que desitgi passar a la situació d’actiu ha de sol·licitar la reincorporació de forma explícita.

SECCIÓ 3

De la pèrdua de la condició de voluntari/ària de protecció civil

Article 20

Pèrdua de la condició de voluntari/ària

20.1 La pèrdua de la condició de personal voluntari de protecció civil s’ha de produir de forma automàtica per alguna de les següents causes:

 1. a) A petició de l’interessat.
 2. b) Per defunció.
 3. c) Per declaració d’incapacitat.
 4. d) Per deixar de complir alguns dels requisits necessaris per a l’adquisició de la condició de personal voluntari de protecció civil, previstos a l’article 15.
 5. e) Per incompliment injustificat del compromís de participació mínima.
 6. f) Per incompliment de les obligacions i disposicions recollides en aquest Reglament.
 7. g) Per qualsevol altra causa estipulada en el present Reglament, en els estatuts de l’associació legalment constituïda o en la resta de la normativa aplicable.

20.2 Sempre que es produeixi la pèrdua de la condició de voluntari/ària, i aquest/a tingui assignats documentació, vestuari, distintius o altres elements, haurà de lliurar-los de forma immediata.

SECCIÓ 4

Drets i deures del voluntariat de protecció civil

Article 21

Drets

21.1 Els membres de les associacions del voluntariat de protecció civil regulades en el present capítol, tenen els següents drets:

 1. a) Portar el nom de “voluntaris i voluntàries de protecció civil” del municipi corresponent.
 2. b) Fer ús dels elements autoritzats en totes aquelles actuacions en què participin.
 3. c) Rebre els reconeixements, les mencions i les recompenses honorífics previstos en la normativa vigent.
 4. d) Rebre formació.
 5. e) El reemborsament per les despeses realitzades en l’acompliment de les seves activitats.
 6. f) La cobertura d’una assegurança d’accidents, per aquells que es produeixin durant les activitats en què participin, que comprengui indemnitzacions per disminucions físiques, invalidesa temporal o permanent, defunció i assistència sanitària.
 7. g) La cobertura d’una assegurança de responsabilitat civil per les activitats en què participin.
 8. h) Formular peticions i suggeriments a launitat municipal que atén el servei de protecció civil, a través dels seus responsables immediats.

21.2 Les assegurances a què fan referència les lletres f) i g) de l’apartat anterior han de ser subscrites per les corresponents associacions.

Article 22

Deures

Els membres de les associacions del voluntariat de protecció civil regulades en el present  capítol tenen els següents deures:

 1. a) Participar en les activitats formatives i preventives a les quals siguin convocats pels òrgans rectors de l’associació i per les autoritats de protecció civil, directament o a través de la unitat municipal que atengui aquest servei.
 2. b) Assistir a la crida de les autoritats de protecció civil en els casos d’activació de plans, presentant-se amb la màxima urgència en el llocindicat, llevat dels casos d’impossibilitat, degudament justificats.
 3. c) Realitzar, en cas d’emergència, les actuacions que siguin ordenades per l’autoritat de protecció civil corresponent.
 4. d) Conèixer els plans de protecció civil que afectin el seu municipi, en especial en tot allò que faci referència a la participació del voluntariat de protecció civil.
 5. e) Abstenir-se d’actuar al marge de les activitats establertes per l’autoritat de protecció civil, sense excloure les obligacions que els puguin correspondre com a ciutadans.
 6. f) Abstenir-se d’utilitzar els elements previstos per a l’ús del voluntariat de protecció civil fora de les activitats en què participin. En aquestes activitats no podran utilitzar-se elementsdiferents dels autoritzats per l’ajuntament respectiu.
 7. g) Posar en coneixement de la unitat que atén el servei municipal de protecció civil o de les autoritats competents l’existència de fets o circumstàncies que puguin suposar un risc per a les persones, els béns o el medi ambient.
 8. h) Respectar l’estructura funcional determinada per a les activitats en què participin.
 9. i) Conservar i mantenir en perfecte estat els elements que els siguin confiats i seguir les normes establertes per al seu ús.

Article 23

Elements d’uniformitat

23.1 Els membres del voluntariat han de portar, com a mínim, una armilla amb una banda reflectora a la part anterior i posterior sobre la qual han de figurar les paraules “Protecció Civil” i a la part superior esquerra davantera un distintiu on ha de figurar el nom i l’escut del municipi. Ambdós elements segons les formes i les característiques descrites en l’annex 2.

23.2 La Comissió de Protecció Civil de Catalunya pot elaborar, si s’escau, directrius tècniques harmonitzadores del vestuari del voluntariat de protecció civil.

SECCIÓ 5

De l’organització

Article 24

Supeditació

24.1 El voluntariat de protecció civil està supeditat en les activitats en què participi, a la unitat municipal responsable del servei de protecció civil.

24.2 L’organització funcional del voluntariat de protecció civil es basarà en el principi de jerarquia.

24.3 En el que no preveu aquest Reglament, aquesta organització s’ajustarà al que estableixin la normativa i els plans de protecció civil del municipi.

Article 25

Equips

25.1 El voluntariat de les associacions s’organitza en equips. Aquests equips són la unitat bàsica d’organització del voluntariat de protecció civil, amb caràcter general.

25.2 Els equips podran agrupar-se en seccions especialitzades en àmbits concrets de funcionament.

25.3 En la composició de les seccions, en l’atorgament de responsabilitats i en les assignacions de comeses, en general, es tindrà en compte la formació, la capacitació i l’aptitud del voluntariat de protecció civil.

Article 26

Responsables

26.1 Cada secció i en general cada element corresponent a l’estructura funcional determinada per al voluntariat de protecció civil del municipi, tindrà un responsable.

26.2 Les diferents seccions i altres divisions organitzatives que puguin establir-se, s’agruparan en una unitat del voluntariat de protecció civil que englobarà tots els recursos humans i materials disponibles i tindrà, així mateix, un responsable únic.

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 3317 – 31.1.2001 1311

Article 27

Designació de responsables

La designació del responsable de la unitat del voluntariat i dels responsables de les seccions i altres de protecció civil correspon a l’autoritat de protecció civil o el seu delegat d’entre el personal voluntari que acrediti suficient formació, capacitat i aptitud.

SECCIÓ 6

De l’accés i la formació

Article 28

Activitats formatives

L’administració local preveurà programes i activitats formatives adreçades al voluntariat de protecció civil.

Article 29

Formació bàsica i específica

29.1 Es preveurà un programa de formació bàsica en matèria de protecció civil, a proposta de l’Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya, que s’establirà per resolució de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, previ informe favorable de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, el qual haurà de ser superat satisfactòriament, per tal d’adquirir la condició de voluntari/ària de protecció civil.

29.2 Es preveuran programes o activitats formatives específiques relatius als diferents llocs funcionals i de responsabilitat determinats en la unitat del voluntariat de protecció civil, essent la seva superació requisit per accedir als llocs corresponents.

29.3 Es promouran activitats formatives adreçades a millorar la formació humana i general del voluntariat de protecció civil, d’acord amb les directrius de programació i de coordinació de les activitats de formació, que s’estableixin pel Departament d’Interior en col·laboració amb els altres departaments relacionats amb la matèria.

CAPÍTOL 5

Recompenses i sancions

Article 30

Mèrits

L’activitat altruista, solidària i no lucrativa exclou tota remuneració, però no impedeix el reconeixement dels mèrits del voluntariat i, per tant, la constatació d’aquests a efectes honorífics.

Article 31

Distincions

La valoració de les conductes meritòries podrà realitzar-se mitjançant reconeixements públics, diplomes i medalles, a més d’altres distincions que podrà concedir l’ajuntament i altres administracions públiques.

Article 32

Atorgament

El reconeixement de les conductes meritòries correspon a l’autoritat competent, d’acord amb la proposta del cap del servei local de protecció civil o, si s’escau, del president de l’associació.

Article 33

Sancions

Les sancions que hauran de ser imposades per l’autoritat competent seran conseqüència de la comissió d’alguna infracció, d’acord amb el que disposa el capítol 6 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, i el que puguin establir els reglaments i ordenances municipals.

Article 34

Expedient personal

34.1 Els mèrits i els honors concedits, així com les faltes i les sancions corresponents, s’han d’anotar en l’expedient personal dels interessats.

34.2 En tot cas, s’expedirà a petició dels interessats certificació en la qual es facin constar els serveis prestats a l’associació, així com la causa, si s’escau, per la qual es va acordar la baixa, i es remetrà còpia al Registre especial d’associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

—1 La Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil, en el desenvolupament de les seves competències sobre voluntariat de protecció civil, ha de col·laborar amb els ajuntaments, a través de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat en les següents matèries: Organització de cursos de formació i elaboració de materials didàctics a través de l’Escola de Bombers i Seguretat Civil de Catalunya. Normalització i homologació d’equips. Elaboració de normes i directrius. Constitució d’un registre d’associacions locals de personal voluntari.

—2 La Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil ha de comunicar trimestralment a l’Institut Català del Voluntariat la relació d’associacions de voluntaris de protecció civil que s’hagin inscrit en el Registre especial de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya, per a la seva inclusió en el cens d’entitats de voluntariat cívic i social, i a efectes de la seva homologació.

—3 El voluntariat ocasional, no regulat pel present Reglament, estarà subjecte a les tasques previstes en els plans d’emergència i a l’autoritat competent per a la seva activació.

ANNEX 2

Distintiu dels voluntaris/àries de protecció civil Armilla

Amb una franja reflectora de 5 cm. d’ample a la part anterior i posterior en la qual constarà la inscripció “Protecció Civil”.

Ubicació del distintiu Pit esquerre.

Escut del municipi inscrit en triangle: eix vertical de l’escut coincident amb l’altura del triangle.