Actuacions per reduir conseqüències de la nevada i garantir la vialitat